Câu hỏi 102. BLLĐ có định nghĩa như thế nào là “ngày nghỉ có hưởng lương” không? NLĐ làm việc trong những ngày nghỉ có hưởng lương do NSDLĐ quy định (ví dụ như ngày sinh nhật của NLĐ, ngày lễ Giáng sinh, v.v) thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Trả lời:

Theo quy định của BLLĐ, NLĐ nào làm việc vào các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được NSDLĐ trả lương làm thêm giờ[1]. Tuy nhiên, quy định của BLLĐ không có định nghĩa như thế nào là “ngày nghỉ có hưởng lương” mà chỉ quy định một số ngày nghỉ có hưởng lương cụ thể như sau:

  • Ngày nghỉ hàng năm và ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc[2]; và
  • Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương[3].

Theo đó, NLĐ nào phải làm thêm giờ vào các ngày nghỉ có hưởng lương thì sẽ được NSDLĐ trả lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Như vậy, NLĐ nào phải làm thêm giờ vào những ngày không thuộc các ngày được liệt kê ở trên thì sẽ không được xem là làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương. Theo đó, đối với việc làm thêm giờ vào những ngày nghỉ khác do văn hóa của từng doanh nghiệp (ví dụ như: ngày sinh nhật của NLĐ, ngày lễ Giáng sinh, ngày thành lập doanh nghiệp), NLĐ có thể sẽ không được xem xét trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật nêu trên. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu NSDLĐ đã quy định và thỏa thuận rõ những ngày nghỉ thêm này trong NQLĐ, TƯLĐTT của doanh nghiệp hoặc HĐLĐ của NLĐ thì những ngày nghỉ thêm đó sẽ được xem là những ngày nghỉ có hưởng lương và việc NSDLĐ yêu cầu NLĐ đi làm vào những ngày đó sẽ tạo ra nghĩa vụ của NSDLĐ phải trả lương làm thêm giờ cho NLĐ theo quy định nêu trên.


[1] Điều 98.1(c) BLLĐ

[2] Điều 113 và 114 BLLĐ

[3] Điều 115.1 của BLLĐ