Kỷ luật lao động


Tải về Bài thuyết trình Kỷ luật lao động

Nguyên tắc áp dụng

Không áp dụng nhiều hình thức xử lý đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Khi một NLĐ đồng thời có nhiều hành vi vi phạm thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất

Không xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi

Phải có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm

Có tham gia của công đoàn cơ sở

Phải có biên bản họp xử lý kỷ luật lao động