Luật Bảo hiểm bắt buộc

1.Bảo hiểm xã hội

1.a Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.b Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.c Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

2.Bảo hiểm y tế

2.a Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

2.b Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

2.c Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

3.Bảo hiểm thất nghiệp

3.a Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

3.b Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp

3.c Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

4. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4.a Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn

4.b Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn