Luật lao động

PHẦN 1     PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

CHƯƠNG  I:  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC

1.1.        Quan hệ lao động

1.2.        Tuyển dụng

1.2.1.     Những điều cần lưu ý

1.2.2.     Quy trình tuyển dụng

1.3.        Thử việc

1.3.1.     Thời gian thử việc

1.3.2.     Lương thử việc

1.3.3.     Hợp đồng thử việc

CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

2.1.        Hợp đồng lao động

2.2.        Các loại hợp đồng lao động

2.3.        Chuyển hóa loại hợp đồng lao động

2.4.        Người giao kết hợp đồng lao động

2.5.        Thực hiện, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

2.6.        Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

2.7.        Chấm dứt hợp đồng lao động

2.7.1.     Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

2.7.2.     Ngưởi sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Người lao động

2.8.        Cho thuê lại lao động

CHƯƠNG III:  ĐÀO TẠO NGHỀ

3.1.        Đào tạo nghề cho Người lao động

3.2.        Thực tập nghề

3.3.        Đào tạo nghề cho người học nghề, tập nghề

CHƯƠNG IV:  ĐỐI THOẠI XÃ HỘI

4.1.        Đối thoại tại nơi làm việc

4.2.        Hội nghị Người lao động

4.3.        Thương lượng tập thể và Thỏa ước lao động tập thể

CHƯƠNG V:  THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

5.1.        Thời giờ làm việc

5.2.        Thời giờ nghỉ ngơi

CHƯƠNG VI:  TIỀN LƯƠNG

6.1.        Tiền lương

6.2.        Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương

6.3.        Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

6.4.        Tiền lương ngừng việc

6.5.        Tiền lương trả cho những ngày chưa nghỉ và tiền lương trả cho những ngày nghỉ chưa hết ngày nghỉ hằng năm

6.6.        Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và tiền thưởng

6.7.        Tạm ứng tiền lương

6.8.        Khấu trừ tiền lương

CHƯƠNG VII:  KỶ LUẬT LAO ĐỘNG  VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

7.1.        Kỷ luật lao động

7.2.        Trách nhiệm vật chất

CHƯƠNG VIII: AN TOÀN LAO ĐỘNG,  VỆ SINH LAO ĐỘNG

8.1.        Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động

8.2.        Tai nạn lao động

8.3.        Bệnh nghề nghiệp

8.4.        Thuê bác sĩ tại doanh nghiệp

CHƯƠNG IX: NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

9.1.        NLĐ nữ

9.2.        Người lao động chưa thành niên

9.3.        Người lao động cao tuổi

9.4.        Người lao động là người khuyết tật

9.5.        Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

9.6.        Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

9.7.        Một số Người lao động khác

CHƯƠNG X: CÔNG ĐOÀN

10.1       Gia nhập Công đoàn cơ sở

10.2       Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với việc thành lập Ban chấn hành Công đoàn cơ sở

10.3       Tài chính Công đoàn

CHƯƠNG XIII:  KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG

CHƯƠNG XIV:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

14.1       Thương lượng để giải quyết tranh chấp lao động

14.2       Hòa giải

14.3       Khởi kiện tại Tòa án

14.4       Đình công

14.4.1      Quyền đình công

14.4.2    Hoãn hoặc ngừng đình công

14.4.3    Xử lý cuộc đình công không đúng quy trình

14.4.4    Quyền yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công